KVKK Rehberi: KVKK Nedir? Neden Önemlidir?

22 Şubat 2021
Markethinkers
KVKK Rehberi: KVKK Nedir? Neden Önemlidir?

Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar, dijital ya da matbu olarak yıllardır kullanıcıların bilgilerini toplamakta ve önemli bir kısmını muhafaza etmektedir. Kişisel veri niteliği taşıyan bu bilgiler, doğru bir şekilde işlenmediği takdirde kişilerin temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayabilir, özel hayatın ihlaline yol açabilir.

Sosyal ve ekonomik hayatın gerektirdiği ürün ve hizmetlerin sunulması için toplanması kaçınılmaz olan bu veriler gelişigüzel değil, belirli bir mantık çerçevesinde toplanmalıdır ve yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının önüne geçilmelidir. KVKK şeklinde pek çok yerde karşımıza çıkan olgu, işte bu konuları temel alan bir uygulamanın hayata geçirilmesi ile hayatımıza giren bir yasa oldu. Peki KVKK nedir?

KVKK Nedir? KVKK Açılımı Nedir?

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eden kısaltılmış bir terimdir. Bu kanun, bireyler tarafından kanuni zorunluluk ya da kişisel tercih doğrultusunda paylaşılan bilgilerin güvenliği ile ilgilidir.

Kişisel verilerin korunması, verilerden ziyade kişileri korumak için gereklidir. Söz konusu verilerin güvenliğinin sağlanamaması, sonuç itibariyle kişiler için zararlı olacağından, KVKK ile aslında teknik veriler değil, veri sahibi bireyler koruma altına alınmıştır.

KVKK Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

KVKK tabiri ve bu tabirin belirttiği kanun hayatımıza yeni girmiş olsa da aslında çok uzun süredir kişisel veriler, bazı sözleşmeler ve kanun maddeleri ile koruma altındaydı. Fakat kapsamı yeterince geniş değildi ve kullanıcılar ilgili hakları konusunda yeterli bilgiye sahip değildi.

Kişisel veriler ile ilgili ilk kapsamlı çalışma, Avrupa Konseyi tarafından yapıldı. 28 Ocak 1981’de, “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme” imzaya açıldı ve bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında Türkiye de vardı.

2010 yılına kadar genel kanunlar içinde yer alan hükümler ile korunan kişisel veriler için 2010 yılında, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir…” hükmü, anayasanın 20. maddesine eklendi. Bu hüküm yeterli görülmeyince, günümüzdeki KVKK yürürlüğe girdi.

Avrupa Konseyi’nin sözleşmesi temel alınarak hazırlanan Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 18 Ocak 2016’da tasarı olarak meclise girdi ve 24 Mart 2016 tarihinde kabul edildi. 7 Nisan 2016 tarihinde ise 6698 sayılı kanun olarak 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı Nedir?

6698 sayılı KVKK uluslararası ölçütler, hukuk uygulamaları ve ülke gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanmış bir kanundur. Bu kanunun amacı kısaca; kişisel verileri çağdaş standartlarda toplamak, işlemek ve koruma altına almaktır.

Bireysel mahremiyetin korunması ve veri güvenliğinin sağlanmasını da kapsayan kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak ve yine bireylerin söz konusu veriler üzerindeki haklarını düzenlemek amaçlanmaktadır. Aynı şekilde bahsi geçen verilerin işlenme şartları ve verileri işleyen kişi ve kurumların hakları, yükümlülükleri ve uymaları gereken kurallar da bu kanunun amaçları kapsamındadır.

KVKK; kişisel verilerin zorunlu ya da rızaya bağlı olması fark etmeksizin kolay ve sınırsız bir şekilde toplanması sonucu yetkisiz kişilerin eline geçme, ifşa edilme, amaç dışı ve kötü niyetli kullanılma gibi riskleri ve bireysel hakların ihlalini önlemek adına yürürlüğe konmuştur.

KVKK Kapsamı Nedir? Hangi Zorunlulukları İçerir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kapsamı son derece geniş ve bir o kadar da nettir. Bu kanun; kişisel verileri kısmen veya tamamen, otomatik olan ya da olmayan, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte kişisel verileri işlenen gerçek kişileri kapsar.

Tüzel kişi grubundaki kurumlar için özel ya da kamu kuruluşu olma konusunda bir ayrım yapılmamış olup tamamı için aynı usul ve esaslar geçerli kabul edilmiştir. Verisi işlenen tarafı gerçek kişiler oluşturduğu için hak ehliyetine sahip olan herkes kanun kapsamları dahilindedir.

Kanun “kişisel” verileri korumak üzerine temellendirildiği ve kanun hükümlerinde “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” tabiri kullanıldığı için tüzel kişilerin verileri bu kanunun dışında tutulmuştur. Ayrıca veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri toplayan ve işleyen gerçek ve tüzel kişiler de kanun kapsamı dışındadır.

Kanunda veri işleyecek gerçek ve tüzel kişilere, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. Fakat bazı durumlarda, işlenecek verinin boyutu, niteliği, konusu, amacı gibi kriterler göz önüne alınarak, kurul tarafından bazı veri sorumlularına, bu sicile kayıt olma konusunda muafiyet getirilebilir. Bu muafiyet genellikle verinin bir kanun kapsamında işlenmesi durumundan doğar.

KVKK Aydınlatma Metni Nedir?

KVKK aydınlatma metni; veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından, veri sahibini temsilci kimliği, veri toplama yöntemi, veri işleme amacı ve hukuki sebebi, işlenen verilerin hangi sebeple kimlere aktarılabileceği gibi konular hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanan metindir. Veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi, kanun kapsamında bu metni hazırlamakla yükümlüdür.

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Olmalıdır?

KVKK aydınlatma metni, kanunun 10. ve 11. maddesi kapsamında belirtilen tüm detayları içerecek ve veri sahibi tarafından anlaşılabilecek şekilde olmalıdır. Ayrıca verileri işleyen tarafın Veri Sorumluları Sicili’ne kaydı varsa, aydınlatma metnindeki bilgiler ile sicile bildirilen bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır, yanıltıcı ve çelişkili bilgiler içermemelidir.

Bunların yanında kanun kurulu tarafından hazırlanan ve 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslara da uyulmalıdır.

KVKK Hassas Veri Nedir? Hangi Veriler Hassas Veri Olarak Sınıflandırılır?

Herhangi bir kişi veya kurum tarafından öğrenilmesi, sahibinin mağdur olmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına sebebiyet verebilecek veriler, “özel nitelikli kişisel veri” ya da “hassas veri” olarak kabul edilir. Kanunda hassas olarak belirtilenlerin dışındaki veriler hassas olarak kabul edilemez ve bu grupta değerlendirilemez.

KVKK kapsamında kişinin;

 • ırkı,
 • dini,
 • mezhebi ve diğer inançları,
 • etnik kökeni,
 • felsefi inancı,
 • siyasi düşüncesi,
 • cinsel hayatı,
 • sağlık durumu,
 • dernek, vakıf ve sendika üyeliği,
 • kılık ve kıyafeti,
 • güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgileri,
 • ceza mahkûmiyeti
 • genetik ve biyometrik verileri

hassas veri olarak sınıflandırılır. Hassas veriler, kişisel verilerin daha fazla korunan küçük bir grubunu kapsar.

KVKK İrtibat Kişisi Nedir?

Veri sorumlusu ve veri sahibi kişi ya da Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimi sağlayan kişiye “irtibat kişisi” denir. İrtibat kişisinin görevi ilgili kişi ve veri sorumlusu arasındaki talepleri iletmek ve cevaplandırılmalarını sağlamaktır. İrtibat kişisi veri sorumlusunun ya da veri sahibi kişinin kanun karşısındaki yükümlülüklerinden sorumlu değildir ve bu tarafları temsil etmez. Tarafların kanun karşısındaki yükümlülükleri, arada irtibat kişisi olduğu süreçte de devam eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında E-ticaret Siteleri İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Dijital ortamlar, kişisel verilerin en çok toplandığı ortamlar arasında. Özellikle e-ticaret siteleri, alışveriş için kullanıcıların bilgi girişi yapması dolayısıyla sürekli kişisel veri toplayan sitelerdir. KVKK kapsamında ise e-ticaret sitelerini hükümlerden muaf tutan bir madde yoktur. Dolayısıyla e-ticaret siteleri de veri sorumlusu olarak yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Aksi halde kanun kapsamında hapis ve idari para cezası yaptırımları uygulanmaktadır.

E-ticaret sitelerinin KVKK kapsamında yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler şöyledir:

 • Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmak
 • Aydınlatma metni yayınlayarak veri sahiplerini bilgilendirmek
 • Veri sahiplerinden açık rıza almak
 • Veri güvenliği ile ilgili teknik tedbirleri almak
 • Veri güvenliğini riske atmayacak teknik altyapıya sahip olmak
 • Verileri hukuka uygun bir şekilde aktarmak
 • Verileri genel ilkelere uygun bir şekilde işlemek
 • Veri sahiplerinin taleplerini cevaplamak
 • Veri işleme eylemi ortadan kalktığında verileri silmek ya da anonimleştirmek

Bu yükümlülüklerin dışında, bir de kişisel verileri yeniden kullanma konusunda bir yönetmelik mevcuttur. İleti Yönetim Sistemi (İYS) adı verilen bu uygulama, kullanıcıların iletişim bilgilerini izinsiz kullanmayı engelleyen bir uygulamadır. İYS kapsamında, veri sorumlusu konumundaki e-ticaret siteleri, iletişim verilerinin sahiplerinin izni ve onayı olmadan, kişilere ticari iletiler gönderemez. Bu sınırlama SMS, arama ve e-posta gibi tüm iletişim yöntemlerini kapsamaktadır.

KVKK Kapsamında Alınması Gereken Teknik Tedbirler Nelerdir?

E-ticaret sitelerinin KVKK kapsamında alması gereken bazı teknik tedbirler de vardır. Teknik altyapı iyileştirmelerini içeren bu tedbirler, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlar. Ayrıca kullanıcılara verilerin nasıl kullanılacağına dair bilgi vermek ve veri işleme izni almak için kullanılır.

Sertifikalar

E-ticaret sitelerinin taklit edilmesi ve bu taklit siteler aracılığıyla kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi, zaman zaman karşılaşılabilen bir durumdur. Sayısal sertifikalar ile e-ticaret sitelerinin taklit edilmesi önlenir ve verilerin kötüye kullanılma riski ortadan kaldırılır.

SSL Güvenlik Katmanı

Kişisel verilerin sunucu ve istemci arasında güvenli bir şekilde iletilebilmesi için SSL güvenlik katmanı gereklidir. Bu sistem, kişisel verilerin sadece güvenli alanlarda paylaşılmasını sağlar. Bilgi aktarımı konusunda güvenli olan sitelerin bağlantı adresleri “https” ile başlar.

Güvenlik Duvarı

E-ticaret sitelerinin virüslere maruz kalması da kişisel verilerin kaybolmasına ya da ele geçirilmesine neden olabilir. Güvenlik duvarı, siteyi virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yarar.

Çerez Politikası

E-ticaret siteleri, reklam ve pazarlama çalışmaları için kullanıcı verilerini kullanırlar. Fakat bu kullanım, yine veri sahibi kullanıcıların izni ile mümkündür. Bu noktada e-ticaret sitesinde bir çerez politikası çubuğu olmalıdır. Söz konusu çubukta e-ticaret sitesinin çerez politikası yer almalıdır. Bu politika ile kullanıcının hangi verilerinin ne amaçla kullanacağı bildirilip kullanıcıdan izin istenmelidir.

IdeaSoft Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Size Nasıl Destek Olur?

IdeaSoft olarak geliştirdiğimiz altyapı ve site araçları ile size KVKK uygulamaları için bir zemin hazırlarız, siz de danışmanınız aracılığıyla ya da kendi yetkinliğinizle KVKK işlemlerinizi hızla yapabilirsiniz. Böylece hem yasal mevzuatlara uymuş hem de müşterilerinize kişisel verilerin korunduğu güvenli bir e-ticaret ortamı sunmuş olursunuz.

Ek Bilgi: GDPR(Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Nedir? Türkiye'de Geçerli mi? GDPR Hangi Web Sitelerini Etkilemektedir?

GDPR (General Data Protection Regulation), Avrupa Birliği tarafından tasarlanarak 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren bir çeşit kişisel verileri koruma kanunudur. Avrupa ekonomik bölgesindeki tüketicilerin verilerini korumaya yöneliktir. Dolayısıyla kapsamı sadece Avrupa’yı değil, bu bölgeye hizmet veren tüm dünya ülkelerini kapsar. Türkiye’den Avrupa bölgesindeki tüketicilere satış yapan e-ticaret siteleri de bu yönetmeliğe uymak zorundadır.

GDPR kapsamına dahil olan bazı web siteleri şunlardır:

 • Veri girişi ile kullanıcı profili oluşturulabilen forumlar
 • Herhangi bir ürün ya da hizmeti fiziksel ya da dijital olarak satan e-ticaret mağazaları
 • Yorum yapma fonksiyonu bulunan siteler
 • Kullanıcıların e-posta listelerine kaydolabildiği siteler
 • Analytics kurulumu olan siteler
IdeaSoft akıllı e-ticaret paketleri ile kendi e-ticaret sitenizi kurabilir, internetten satış yapabileceğiniz online mağazanızı açabilirsiniz. Hemen başvurarak 15 gün boyunca altyapımızı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

En çok okunan yazılar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Tüketici davranışları işletmeleri nasıl etkiliyor?
Tüketici davranışları işletmeleri nasıl etkiliyor?
Tüketici davranışları koronavirüs ile birlikte şekil değiştirirken, birçok sektörde ekonomi sekteye uğratıyor. İşletmelerin sürecin üstesinden gelebilmeleri için devlet destek paketleri açıklanırken, özellikle ticari işletmeler...
4 Nisan 2020
İbrahim Çelebi
Viral pazarlama nedir ve nasıl yapılır?
Viral pazarlama nedir ve nasıl yapılır?
Viral pazarlama çalışmaları, daha düşük bütçelerle hızlı şekilde tüketicilerin ilgisini çekebilmenizi sağlamakta. Tabii ki her yapılan paylaşım viral olmadığı gibi kimi zaman hangi içeriğin de viral olabileceğini kestirmek...
16 Ekim 2020
Sinan Oypan
SEO rakip analizi yapmanın önemi
SEO rakip analizi yapmanın önemi
SEO rakip analizi yapmanın önemine geçmeden önce SEO üzerinde konuşmakta yarar var. E-ticarette SEO oldukça önemli bir unsur. Doğru bir SEO yapısının kurgulanması ve site genelinde bunun uygulanması, organik arama sonuçlarında üst...
17 Temmuz 2016
Sinan Oypan
E-ticarette ürün fotoğrafları neden kaliteli olmalı?
E-ticarette ürün fotoğrafları neden kaliteli olmalı?
Ürün fotoğrafları, e-ticarette ürüne olan ilgiyi ve güveni artırma konusunda da bir görev üstlendikleri için de kalite bu noktada önemli bir konudur. Ürünlerinizi tüketicilere doğru bir şekilde tanıtmanın yanı sıra bu...
3 Temmuz 2020
Sinan Oypan
İnternet Üzerinden Parfüm Satışı Yapmak
İnternet Üzerinden Parfüm Satışı Yapmak
Günümüzde dikey e-ticaret (belirli bir kategoride ürün veya hizmet satışı) tercih edildiği için internetten para kazanma yolları epeyce çeşitlenmiş bulunuyor. Siz de internetten parfüm satmak istiyorum diyorsanız, e-ticaret sitesi...
25 Ağustos 2017
IdeaSoft
E-ticarette pazarlama ilkeleri nelerdir?
E-ticarette pazarlama ilkeleri nelerdir?
Doğru stratejileri geliştirebilmek, marka ve ürününüzü tüketicilere verimli bir şekilde ulaştırabilmek için pazarlama ilkeleri hakkında bilginizin olması gerekir. Bu sebeple de bu rehberimizde de pazarlamanın ilkelerini ve en...
28 Şubat 2020
Sinan Oypan
E mağaza açmadan önce yapmanız gerekenler
E mağaza açmadan önce yapmanız gerekenler
E mağaza açmak ve internetten satış yapmak günümüzde oldukça kolaylaştı ve bu sayede birçok kişi hayalindeki işi hayata geçirebiliyor. Ancak tek başına bir online mağaza açmak yeterli değil. Site açma süreci kolay olsa da...
5 Ağustos 2020
Sinan Oypan
E-Ticaret ve Podcast: Podcast ile Marka Bilinirliğini Artırma
E-Ticaret ve Podcast: Podcast ile Marka Bilinirliğini Artırma
Podcast Nedir? Podcast Ne Demek? Zamanla daha çok dijitalleşen dünyada radyo yayınları, haberler, söyleşiler ya da genel sohbetler podcast adı verilen yayınlarda yapılmaktadır. Peki, podcast nedir ne işe yarar? Podcast ne demek?...
20 Ocak 2021
Markethinkers
Dijital pazarlama çalışmalarında ölçümlenmesi gereken etkileşimler
Dijital pazarlama çalışmalarında ölçümlenmesi gereken etkileşimler
Dijital pazarlama çalışmalarında etkileşimler, pazarlama çalışmalarının ne kadar kişiye eriştiğini ve erişilen kitlenin bu içerikleri ne kadar ilgi çekici bulduğunu görmesini sağlar. Etkileşimleri ölçerek, pazarlama...
5 Şubat 2018
Sinan Oypan
Instagram video paylaşım yaparken dikkat etmeniz gerekenler
Instagram video paylaşım yaparken dikkat etmeniz gerekenler
Instagram video paylaşım yaparken, bazı konulara ve unsulara dikkat etmeniz, alacağınız etkileşimleri de artırmanıza yardımcı olur. Daha fazla izlenme, erişim ve etkileşim için kullanıcıların beklentisini karşılamanız...
25 Temmuz 2020
Sinan Oypan
Sosyal medya görsel hazırlama rehberi
Sosyal medya görsel hazırlama rehberi
Sosyal medya görsel hazırlama / sosyal mecralar üzerinde görsel içerik hazırlamak için mobil cihazlarda kullanılan birçok farklı araç bulunuyor. Son dönemlerde özellikle Instagram Hikaye paylaşımlarının popülerleşmeye...
1 Kasım 2017
Sinan Oypan
Pazarlama çalışmalarınızda kullanabileceğiniz Instagram gönderi fikirleri
Pazarlama çalışmalarınızda kullanabileceğiniz Instagram gönderi fikirleri
Farklı Instagram gönderi fikirlerinizin olması, sosyal medya pazarlama çalışmalarınızın verimini ve bu çalışmalardan alacağınız geri dönüşümleri artırır. Instagram gönderi fikirleri bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız,...
24 Nisan 2019
Sinan Oypan