Hizmet ve Kullanım Şartları

TANIMLAR

Ürün : IDEASOFT web sitesinde (https://www.ideasoft.com.tr/) yayınlanan ürünler.

Hizmet : IDEASOFT Akıllı E-Ticaret Sistemi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetler.

Portal : Müşteri’ye giriş bilgileri iletilen ve Müşteri tarafından e-ticaret faaliyetinin gerçekleştirileceği sistem.

Domain : Müşteri tarafından belirlenen ve Müşteri’ye ait olarak e-ticaret faaliyetinin sürdürüleceği web sayfasına ilişkin alan adı.

ECM : Müşteri ihtiyacına yönelik olarak IDEASOFT çözüm ortaklarının ve verdiği hizmetlere ilişkin bilgilerin yayınlandığı bilgi ve başvuru platformu.

KVKK : 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu.

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi Müşteri.

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen.

TARAFLAR

 • 1.1. Sözleşmenin devamında IDEASOFT E-ticaret Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda MÜŞTERİ bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca “MÜŞTERİ” olarak, Üretici ve Yer Sağlayıcı Firma IDEASOFT Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. ise kısaca IDEASOFT olarak anılacaktır. MÜŞTERİ ve IDEASOFT birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.
 • 1.2. Sözleşme ile ilgili hizmetlerin verilmesine ilişkin bildirimler MÜŞTERİ’nin bildireceği e-mail ve faks adreslerine gönderilebilir. Bu durumda IDEASOFT tarafından MÜŞTERİ’ye e-mail ve faks ile gönderdiği mesajlar ve elektronik ortamda bulunan kayıtlar HMK’nın ilgili maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilir.
 • 1.3. MÜŞTERİ tarafından Sözleşme’de belirtilen adresler tebligat adresi olarak kabul eder. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Taraflar, imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmemiş olmamak şartıyla dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan IDEASOFT Akıllı E-Ticaret Sistemi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez. IDEASOFT teknik gereklilikler halinde paket içeriğini, değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler nedeniyle MÜŞTERİ’nin hizmeti kullanması imkansız hale gelmesi sebebiyle sözleşme MÜŞTERİ tarafından feshedilirse, IDEASOFT o yıl için ödenen kiralama bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

3. KİRALAMA ESASLARI

 • 3.1. IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi sözleşme süresince tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul ettiğini, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını, ticari işlerde TTK uyarınca cayma hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.
 • 3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama 1 (bir) yıl'dır. MÜŞTERİ’nin kusurundan, temerrüdünden yada müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.
 • 3.3. Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce MÜŞTERİ ve IDEASOFT sözleşmenin yenilenmesi hususunda mutabakata varması halinde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl süre ile yenilenir, aksi halde kendiliğinden sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede belirlenmiştir.
 • 3.4. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle IDEASOFT, MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise IDEASOFT, MÜŞTERİ tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz, askıya alınan süre sözleşme bitimine eklenmez.
 • 3.5. IDEASOFT, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ'ye ait veri tabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 30 (otuz) Gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 30 (otuz) gün sonra tüm içerikler IDEASOFT sistemden silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.
 • 3.6. MÜŞTERİ, IDEASOFT‘tan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, domain sahipliğini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun IDEASOFT ‘un önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde'nin ihlali IDEASOFT'a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.
 • 3.7. IDEASOFT, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin IDEASOFT kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak IDEASOFT logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.
 • 3.8. IDEASOFT MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir.
 • 3.9. IDEASOFT, MÜŞTERİ’nin E-Ticaret Sistemi’nin kullanımı sırasında hizmet alacağı kargo ve lojistik firması, banka ve ödeme sistemi, pazar yeri, digital reklam ajansları, seo ajansları, sosyal medya ajansları, ürün ve site yönetimi, XML tedarik entegrasyonlarına ilişkin firmalarla imzalamış olduğu sözleşme ve ticari anlaşmalarının tarafı olmayıp, MÜŞTERİ’nin iş bu 3. parti firmalardan hizmet alımı sırasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, hizmetin verilmesi sırasında yaşanan gecikmelerden, XML entegrasyon uyuşmazlıklarından sorumlu değildir.

4. E-Ticaret Çözüm Merkezi Kullanımı, 3. Taraf Hizmetleri ve Entegrasyon Şartları

 • 4.1. IDEASOFT, Müşteri’nin talep ve ihtiyaçlarına yönelik önerilerde bulunabilir. Müşteri, E-ticaret Çözüm Merkezinde yer alan ya da IDEASOFT’un çalışmakta olduğu çözüm ortakları hakkında detaylı bilgiye erişebilir, doğrudan iletişim kurabilir. E-Ticaret Çözüm Merkezi’nde yer alan ya da IDEASOFT tarafından sözlü ya da yazılı olarak iletmiş olduğu çözüm ortakları ve 3. kişiler sadece bir öneri olup, IDEASOFT bu önerilerle ilgili bir yükümlülük ve garanti altına girmediği Müşteri tarafından peşinen kabul edilmektedir.
 • 4.2. İDEASOFT, MÜŞTERİ’nin ECM’de yer alan çözüm ortaklarından ve/veya öneride bulunduğu 3. kişilerden herhangi biri/birkaçından aldığı Hizmet ve ödemiş olduğu Hizmet Bedelleri ile ilgili bir yükümlülüğü bulunmamakta olup, Müşteri ile Çözüm Ortağı arasında kurulmuş olan ticari ilişkinin ve sözleşmenin tarafı değildir.
 • 4.3. İDEASOFT’un Müşterinin hizmete ek olarak talep ettiği 3. taraf entegrasyonları ve hizmetleri ile ilgili bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmamaktadır. IDEASOFT, Müşteri’nin hizmet almak üzere 3. taraf firmalarla imzalamış olduğu sözleşme ve ticari anlaşmalarının tarafı olmayıp, MÜŞTERİ’nin iş bu 3. parti firmalardan hizmet alımı sırasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, hizmetin verilmesi sırasında yaşanan gecikmelerden ve entegrasyon uyuşmazlıklarından sorumlu değildir.

5. GİZLİLİK İLKESİ

 • 5.1. IDEASOFT, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek IDEASOFT gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
 • 5.2. Yazılım kiralama hizmeti IDEASOFT’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde IDEASOFT dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı IDEASOFT kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.
 • 5.3. MÜŞTERİ'nin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda 3. kişilere ait kredi kartı bilgileri, kişisel bilgiler herhangi bir şekilde IDEASOFT kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı izinsiz kullanımlarından, yanlışlıklarından ve hatalarından bu bilgiler IDEASOFT sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için İDEASOFT sorumlu tutulamaz. 3. kişilerin mali ve kişisel bilgilerinin kullanılması sebebiyle uğramış olduğu zararların IDEASOFT’a yöneltilmesi halinde, IDEASOFT iş bu zararı MÜŞTERİ’ye rücu hakkına sahiptir. 3. Kişilere ait Kredi kartlarının izinsiz kullanımlarından, bu kullanımlar sebebiyle doğacak hukuki ve cezai yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder
 • 5.4. MÜŞTERİ, herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nı kullanmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden IDEASOFT sorumlu değildir.
 • 5.5. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.

7. HUKUKİ ESASLAR

 • 7.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda T.T.K. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.
 • 7.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
 • 7.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurt dışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
 • 7.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu , Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 7.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • 7.6. IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden IDEASOFT sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, IDEASOFT Akıllı E-ticaret sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda IDEASOFT un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
 • 7.7. IDEASOFT, MÜŞTERİ’ye sisteme erişim sağlayacağı kullanıcı adı ve şifresini iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine iletilmesinin ardından sistemin kullanılması tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. IDEASOFT, sisteme giriş bilgilerini MÜŞTERİ’ye iletmekle sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirmiş olup IDEASOFT’un herhangi bir kusuru olmaksızın, MÜŞTERİ tarafından sistemin kullanılmaması, e-ticaret sisteminden MÜŞTERİ’nin beklediği gibi ya da hiç gelir elde edilmemiş olması, IDEASOFT’un kusuru olmaksızın sisteme giriş yapmaması sebebiyle iadesi talep edilmez.
 • 7.8. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, IDEASOFT’un her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ’nin IDEASOFT Akıllı E-Ticaret sistemi kullanarak satışını yapamayacağı ürünler: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürünün MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine IDEASOFT vermekte olduğu hizmeti herhangi bir bedel iadesi yapmaksızın sonlandırır.
 • 7.9. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye yapılan bildirimin ardından 24 saat içerisinde kaldırılmazsa; ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın IDEASOFT tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez.
 • 7.10. Yine aynı şekilde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de IDEASOFT'un yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
 • 7.11. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de IDEASOFT'a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
 • 7.12. MÜŞTERİ IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), IDEASOFT kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları IDEASOFT ’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.
 • 7.13. MÜŞTERİ’nin 7.12. maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. IDEASOFT vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 3.kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça IDEASOFT sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle IDEASOFT’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
 • 7.14. IDEASOFT teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. IDEASOFT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.
 • 7.15. MÜŞTERİ, IDEASOFT tarafından yukarıda yer alan iletişim bilgilerine reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ettiğini beyan eder.

8.KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

 • 8.1. IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi güncel kiralama bedelleri IDEASOFT websitesi “Ürünler ve Hizmetler” başlığı altında yer almakla birlikte, ek hizmetler ve ücretlendirme esasları MÜŞTERİ talebi üzerine iletilmektedir. İlk yıldan itibaren Müşteri tarafından iletilecek talep kapsamında yeenileme ve bir (1) yıllık hizmet uzatma bedeli'nin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. (Takip eden yıllarda yenileme ücretlerinde yıllık enflasyon oranında artış yapılır) MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Sözleşmenin tarafların mutabakatı ile yenilenmesi halinde IDEASOFT aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.
 • 8.2. Kiralama bedeline ilişkin e-fatura IDEASOFT tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenerek, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. IDEASOFT tarafından düzenlenen e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, Vergi Usul Kanunu 397 nolu Tebliği uyarınca ayrıca kağıt fatura gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. IDEASOFT tarafından gönderilen e-fatura’nın MÜŞTERİ tarafından görüntülenmemesi, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine IDEASOFT’tan kaynaklanmayan nedenlerle teslim edilmemesi e-faturanın muaccelliyetii etkilemez.
 • 8.3. IDEASOFT tarafından, kiralama bedeline ilişkin e-fatura tutarı, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine gönderildiği tarih itibariyle MÜŞTERİ cari hesap bakiyesine borç olarak kaydedilecek ve muaccel hale gelecektir.
 • 8.4. MÜŞTERİ tarafından fatura bedelinin, e-faturanın belirtilen e-mail adresine gönderilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde IDEASOFT, MÜŞTERİ tarafından fatura bakiyesi ödenene kadar e-ticaret sistemine erişimi durdurabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, MÜŞTERİ, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 8.5. MÜŞTERİ tarafından ödenmeyen fatura bedeline Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen değişen oranlarda ticari temerrüt faizi uygulanır.

9. IDEASOFT AKILLI E-TİCARET PAKETİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ

Müşteri, talep etmiş olduğu E-Ticaret Paketlerini ve özelliklerini websayfasında yer alan Sürümler ve Özellikler bölümünden incelediğini ve kabul ettiğini,IDEASOFT'un bu sayfada yer alan özelliklerden daha fazlasını sunma ya da sağlama konusunda hiç bir yükümlülüğünün bulunmadığını, sayfada yapılacak değişiklik ve güncellemelerin Müşteri’nin kullanmakta olduğu Sürüm için de geçerli olduğunu kabul eder. IDEASOFT, yayın tarihinden sonra sunulan hiçbir bilginin doğruluğunu garanti edemez. IDEASOFT, bu belgede ifade edilen veya ima edilen hiçbir garantiyi vermemektedir.

10. PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

 • 10.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise IDEASOFT ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen TEDARİKÇİ firma entegrasyonları için ücret IDEASOFT tarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.
 • 10.2. IDEASOFT, Tedarikçi Firma'nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, TEDARİKÇİ'nin ve IDEASOFT'un Sistemleri'nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan IDEASOFT sorumlu değildir.
 • 10.3. IDEASOFT tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ'nin sistemine sağlandıktan sonra, TEDARİKÇİ firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle IDEASOFT Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞYERİ'ye faturalandırılır. TEDARİKÇİ firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak IDEASOFT hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • 10.4. MÜŞTERİ kendisine IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi ile 8. Maddede seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda IDEASOFT vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 1 (bir) TL+KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.
 • 10.5. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 400 TL+KDV karşılamakla yükümlüdür.
 • 10.6. MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre ,ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.
 • 10.7. IDEASOFT, Müşterinin hizmete ek olarak talep ettiği 3. taraf entegrasyonları ile ilgili bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmamaktadır. IDEASOFT, Müşteri’nin hizmet almak üzere 3. taraf firmalarla imzalamış olduğu sözleşme ve ticari anlaşmalarının tarafı olmayıp, MÜŞTERİ’nin iş bu ECM üzerinden tercih ettiği ya da dışarıdaki 3. parti firmalardan hizmet alımı sırasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, hizmetin verilmesi sırasında yaşanan gecikmelerden ve entegrasyon uyuşmazlıklarından sorumlu değildir.

11. VERİLER ve GİZLİLİK

IDEASOFT, MÜŞTERİ’ye ait E-Ticaret Pakedi kapsamında 3. kişilerden alınan ve işlenen Kişisel Verilere Müşteri’nin Hizmet'i kullanma süresince Müşteri'nin Hizmet'e sunduğu hiçbir veri, bilgi ya da malzemeyi (“Müşteri Verileri”) kendi mülkiyetine almaz. Bu durumda Müşteri verilerinin İDEASOFT’a ait olmayıp Müşteri'nin sorumluluğundadır.

Müşteri, IDEASOFT sistemine işlediği tüm kişisel veriler ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli izin ve onayları aldığını, bu verilerin izinsiz işlenmesinden dolayı IDEASOFT’u Veri İşleyen olarak tüm dava, şikayet, cezai sorumluluk, talep ve başvurulardan beri kıldığını, IDEASOFT’un herhangi bir cezai ve hukuki yaptırımla karşı karşıya kalması halinde bu talepleri derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, bünyesinde istihdam ettiği personel, bayi, alt işveren dahil olmak üzere MÜŞTERİ paneline erişim hakkı bulunan 3. kişilerin güvenlik ve gizlilik hükümlerine aykırı davranması ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a aykırı bir kullanım gerçekleştirmesi halinde, maddi ve cezai tüm yükümlülüklerin kendisine ait oluğunu, her türlü maddi zarar talepleri ile cezai sorumluluklardan IDEASOFT’u beri kıldığını kabul beyan ve taahhüt eder.

12. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİNİN IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’ni imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Detaylı Bilgi İçin Arayın